Gratia Zeno (Gzeno)

        กล่องควบคุมอัจฉริยะ สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล เช่นเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ Set top box และสวิตซืไฟกราเทีย ม่านไฟฟ้า ประตูรั้วไฟฟ้า รวมถึง Door sensor นิรภัย

ราคา 3,680 บาท

Visitors: 1,738,763